Stanovy

 

S T A N O V Y

Automotoklub Hradec Králové, o.s.

___________________________________________

 

Článek 1

Základní ustanovení

1.1              Automotoklub Hradec Králové, o.s.  (dále jen  o.s.) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, které spojuje zájem přispět svou činností, prací a příspěvky k rozvoji a propagaci motorismu, motoristického sportu a motoristické historie v ČR a především v regionu Královéhradeckého kraje. Sdružení je právnickou osobou.

1.2              Oficiální název sdružení je: Automotoklub Hradec Králové, o.s.

1.3              Sídlo o.s. je na adrese Víta Nejedlého 1161/1b, Hradec Králové, PSČ 500 03

 

Článek 2

Poslání a cíle

Článek 2.          

2.1         Základním posláním o.s.  je :

(a)      rozvoj motorismu jako celku,

(b)      podpora zvyšování bezpečnosti silničního provozu, vzdělávání, spolupráce s autoškolami a dalšími institucemi

(c)      organizace programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního provozu, dopravní výchovy a protidrogové prevence

(d)      veřejně prospěšná činnost v oblastech motoristického i nemotorového sportu a dalších aktivit s tím souvisejících,

(e)      všestranná podpora mladých a začínajících motoristů a péče o jejich růst a vzdělávání,

(f)       propagace tradic a historie motorismu a motoristického sportu jako součásti kulturního dědictví,

(g)      péče a uchovávání památek a historických exponátů dokládající vývoj motorismu,

(h)      podpora a propagace motoristického sportu jako součást prevence proti alkoholismu, drogové závislosti a jiným negativním vlivům,

(i)        pořádání sportovních podniků a akcí za účelem propagace motoristického sportu,

(j)        spolupráce s oficiálními představiteli motoristického sportu nejen na území České republiky, ale i v zemích sdružených v organizacích FIM a UEM, jakož i spolupráce s ostatními podobně zaměřenými organizacemi,

(k)      reprezentace sdružení, města, Královéhradeckého kraje a České republiky účastí v národních i mezinárodních soutěžích motoristického sportu pořádaných národními i mezinárodními sportovními autoritami prostřednictvím provozování vlastního závodního týmu,

(l)        podpora členů při jejich účasti na motoristických sportovních soutěžích, včetně podpory výkonnostního růstu členů zajišťováním tréninkové přípravy

(m)   podpora a rozšiřování možností mototuristiky doma i v zahraničí

(n)      předávat zkušenosti na domácím i mezinárodním poli v oblasti motorismu, historie motorismu a motoristického sportu, spolupráce s podnikatelskou sférou, odbornými organizacemi, svazy, neziskovými organizacemi, státními orgány, školskými a kulturními institucemi

(o)      účastnit se a organizovat semináře či workshopy k rozvíjení spolupráce v oblasti motorismu

(p)      hájit zájmy členů o.s., za tím účelem spolupracovat se všemi státními orgány, zejména kraje a obce

(q)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.,

(r)       podporovat místní partnerství a podílet se na rozvoji regionu, vstupovat do partnerských vztahů regionu a do dalších partnerství, které občanské sdružení rozvinou a občanskému sdružení pomohou

 

                

 

Článek 3

Orgány o.s.

Článek 3.          

3.1         Orgány o.s. jsou :

(a)      členská schůze,

(b)      výkonný výbor,

(c)      předseda,

(d)      revizní komise.

3.2         Nejvyšším orgánem o.s. je členská schůze složená ze všech členů o.s. Členská schůze se koná nejméně jednou za pět let. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů o.s., popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu (formou doporučeného dopisu předsedovi o.s.). Členskou schůzi svolává předseda o.s.. Pokud do 14 dnů od podání podnětu předseda o.s. nesvolá členskou schůzi, je k tomuto oprávněn kterýkoliv člen o.s.

3.3         Členská schůze zejména :

(a)      rozhoduje o zániku o.s. a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání;

(b)      rozhoduje o názvu, sídle a symbolice o.s.;

(c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov o.s.;

(d)      volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je pětileté;

(e)      schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku o.s. schvaluje rozpočet výkonného výboru;

(f)       stanoví hlavní směry činnosti o.s. pro příští období;

(g)      schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy o.s.

3.4         Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rozhodování dle odst. 3 písm. a), d) nadpoloviční většiny všech členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů.

3.5         Výkonným orgánem členské schůze je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů o.s. v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. Výkonný výbor vystupuje jménem o.s. navenek.

3.6         Výkonný výbor má 3 členy. Členem výkonného výboru je předseda, tajemník a hospodář a volí je členská schůze. Výkonný výbor svolává předseda podle potřeby, většinou jednou za čtvrtletí.

3.7         Výkonný výbor zejména :

(a)      zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,

(b)      organizuje a řídí činnost o.s.,

(c)      připravuje podklady pro členskou schůzi,

(d)      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku o.s.,

(e)      zajišťuje operativní spolupráci se státem, krajem,  místními orgány obcí, se společnostmi, ostatními o.s., jinými organizacemi a fyzickými osobami,

(f)       zabezpečení činnosti o.s. vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

  Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.8         Statutárním orgánem je předseda o.s.  Za o.s. jedná předseda samostatně tak, že  k názvu o.s. připojí svůj podpis.

3.9         Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje členská schůze.

 

 

Článek 4

Společné zásady členství

Článek 4.          

4.1         Členem o.s. se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním o.s.. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených členskou schůzí.

4.2         Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

4.3         Registraci členů a další otázky upraví členská schůze svým interním předpisem.

 

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

Článek 5.          

5.1         Základní práva řádných členů o.s. jsou :

(a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností všech činností o.s.

(b)      účastnit se všech akcí, školení a seminářů,

(c)      uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech o.s.,

(d)      účastnit se jednání orgánů o.s., jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

(e)      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů o.s..

5.2         Základní povinnosti řádného člena jsou :

(a)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy o.s. a základní etické a mravní normy sportovce,

(b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  o.s.,

(c)      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží o.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno,

(d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v o.s., pokud  o tom příslušný orgán o.s. podle stanov rozhodl,

(e)      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

5.3         Řádné členství zaniká :

(a)      vystoupením člena,

(b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

(c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

(d)      úmrtím člena či zánikem o.s. (dobrovolným  rozpuštěním, sloučením s jiným  sdružením anebo pravomocným  rozhodnutím  ministerstva o jeho rozpuštění).

 

Článek 6

Majetek a hospodaření

Článek 6.          

6.1         Kontrolou nad hospodárným využíváním přidělených prostředků z darů, grantů a dotací je pověřena revizní komise.

6.2         Nedílnou součástí příjmů o.s. jsou členské příspěvky.

 

V Hradci Králové   28. listopadu 2013